PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE
menu

Privacyverklaring

Praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers, gevestigd aan Molenstraat 39, 6657 BV Boven Leeuwen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kinderfysiotherapienicoleduijkers.nl Molenstraat 39, 6651 BV Boven Leeuwen +31653864020

Persoonsgegevens die wij verwerken
praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nicole.duijkers@kpnplanet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-patientendossier aanleggen mbt uw gezondheid.

- praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze declaratie naar de verzekeraar.

Geautomatiseerde besluitvorming
praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers) tussen zit. praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Incura, electronisch patientendossier.
Qualizorg, PREM, klantervaring
Vecozo, beveiligde weg voor declareren naar verzekeraar
Pearson: verwerken en berekenen testscores
Zorgmail: mailcommunicatie gekoppeld aan patiëntendossier naar andere hulpverleners

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende  van persoonsgegevens:
 De bewaartermijn voor paramedische dossiers is 15  jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nicole.duijkers@kpnplanet.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
praktijk voor kinderfysiotherapie Nicole Duijkers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via nicole.duijkers@kpnplanet.nl

 

Download hier

Informatiefolder over Toestemming uitwisseling van gegevens (0 - 12 jaar)

Informatiefolder over Toestemming uitwisseling van gegevens (ouder dan 12 jaar)