PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE
menu

Landelijke Database Fysiotherapie
Informatie voor patiënten

1.    Wat is de Landelijke Database Fysiotherapie?
Uw fysiotherapeut heeft u gevraagd om hem of haar toestemming te geven om enkele gegevens over u en uw behandeling op te nemen in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). De LDF is een initiatief van de beroepsgroep van fysiotherapeuten, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In de LDF worden behandelgegevens (data) verzameld. Deze gegevens worden gebruikt voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. Zo werken wij aan het verbeteren van de fysiotherapeutische zorg. Uw fysiotherapeut kan via een LDF Dashboard de verzamelde gegevens bekijken en hiervan leren.

2.    Hoe werkt de dataverzameling?
Fysiotherapeuten werken met elektronische patientendossiers. In uw patientendossier staat bijvoorbeeld informatie over uw klacht(en), de behandelingen en wat de resultaten van de behandelingen zijn. Alleen de behandelende fysiotherapeuten en u als patient hebben toegang tot dit dossier.

Wanneer u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft voor dataverzameling in de LDF worden een deel van de gegevens uit uw elektronische patientendossier via een beveiligde verbinding naar de LDF gestuurd. Dit gebeurt eens per maand.

3.    Om welke gegevens gaat het?
We verzamelen gegevens over uw fysiotherapeutische behandeling en een beperkt aantal gegevens over u als patient. De volgende gegevens over u en uw behandeling worden in de LDF opgenomen:
•    Geslacht;
•    Geboortejaar;
•    Het identificatienummer van uw zorgverzekeraar;
•    De behandelgegevens (o.a. de klacht waarvoor u onder behandeling bent, het soort behandeling, de tijdsduur van de behandeling en de resultaten).

Voor een compleet overzicht van de behandelgegevens die worden verzameld kunt u kijken op: https://www. kngf.nllarticle/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/wat-lever-ie-aan

Het is in de LDF niet nodig om te weten wie u precies bent. Uw naam en contactinformatie ontvangen we daarom niet. In plaats daarvan wordt een unieke code met uw gegevens meegestuurd. Dit heet pseudonimiseren. Het pseudonimiseren zorgt ervoor dat in de LDF niet meer te zien is wie u precies bent. Zo beschermen we uw privacy.

4.    Wat gebeurt er met de verzamelde gegevens?
Op basis van de gegevens die uw fysiotherapeut bij de LDF aanlevert, ontvangt hij of zij een terugkoppeling die vergelijking met de resultaten van andere fysiotherapeuten mogelijk maakt. Uw fysiotherapeut wordt daarmee gestimuleerd om, waar nodig, zijn of haar handelen aan te passen om de kwaliteit van zijn of haar zorg te verbeteren. De verzamelde gegevens worden ook gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te goen naar fysiotherapeutische zorg, bijvoorbeeld om behandelmethoden te verbeteren. Ook worden gegevens uit de LDF gebruikt in beleidsrapporten en wetenschappelijke publicaties. De gegevens hierin zijn nooit naar u als patient terug te herleiden. Na een bewaartermijn van 30 jaar worden uw gegevens vernietigd.

5.    Welke partijen zijn betrokken?
De data in de LDF worden verwerkt en beheerd door Mediquest B.V. te Utrecht (httos://home.Mediouest.nl/). Om de verzamelde gegevens in te zetten voor kwaliteitsborging, beleidsontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek werkt het KNGF ook met andere partijen samen, zoals onderzoeksinstituten. We werken alleen met partijen die voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor gegevensbeveiliging, en waarmee we een overeenkomst hebben. Zo zorgen we dat de gegevens altijd goed beveiligd zijn en niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Een overzicht van betrokken partijen is beschikbaar via httos://www.knef.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/iuridische- informatie.

6.    Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Het KNGF vindt de bescherming van uw privacy zeer belangrijk. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen zijn technische en organisatorische maatregelen genomen die zijn vastgelegd in het “LDF Dataprotocol”. Alle partijen die met data uit de LDF werken houden zich aan dit dataprotocol. Het LDF Dataprotocol is beschikbaar via: httos://www.knef.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/iuridische- informatie.

Het KNGF verwerkt de betreffende gegevens geheel in overeenstemming met de hiervoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening 2016/ 6T9).

7.    Wat als u toestemming geeft en later van gedachten verandert?
Uw fysiotherapeut registreert uw toestemming voor het verstrekken van uw gegevens aan de LDF in uw patientendossier. Via uw fysiotherapeut kunt u uw toestemming op enig moment intrekken. Hij of zij zal ervoor zorgen dat uw gegevens vanaf dat moment niet meer worden geleverd aan de LDF. Meer informatie: httos://www.knef.nl/article/vak-en-kwaliteit/kwaliteit/ldf/iuridische-informatie.
Verder heeft u recht op:
(i)    het inzien van uw gegevens;
(ii)    een verzoek tot verwijdering of correctie van uw persoonsgegevens/ het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
(iii)    bewijs dat uw persoonsgegevens zijn verwijderd of gecorrigeerd n.a.v. een verzoek;
(iv)    een verzoek tot rectificatie en aanvulling van uw persoonsgegevens;
(v)    een verzoek tot het overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
(vi)    een verzoek tot het laten verwerken van minder persoonsgegevens;
(vii)    een verzoek tot een menselijke interventie van geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
(viii)    Het recht op duidelijke informatie over wat de LDF met uw persoonsgegevens doet.

8.    Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.knef.nl/Idf. Met vragen kunt u terecht bij uw fysiotherapeut of de afdeling Ledenvoorlichting (033-46T2929 en ledenvoorlichtine@kngf.nl) van het KNGF.